Usage Statistics for www.traisental-wein.at

Summary Period: May 2022
Generated 21-May-2022 03:55 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2022
Total Hits 14579
Total Files 13583
Total Pages 13959
Total Visits 1781
Total KBytes 194223
Total Unique Sites 655
Total Unique URLs 221
Total Unique Referrers 3352
Total Unique User Agents 188
. Avg Max
Hits per Hour 28 155
Hits per Day 694 1185
Files per Day 646 1067
Pages per Day 664 1086
Sites per Day 31 73
Visits per Day 84 132
KBytes per Day 9249 17973
Hits by Response Code
Code 200 - OK 93.17% 13583
Code 301 - Moved Permanently 0.15% 22
Code 302 - Found 2.30% 335
Code 304 - Not Modified 0.72% 105
Code 404 - Not Found 3.66% 534

Daily usage for May 2022

Daily Statistics for May 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 983 6.74% 946 6.96% 959 6.87% 111 6.23% 67 10.23% 15204 7.83%
2 1039 7.13% 1010 7.44% 1019 7.30% 121 6.79% 66 10.08% 17973 9.25%
3 979 6.72% 963 7.09% 968 6.93% 103 5.78% 56 8.55% 10577 5.45%
4 1104 7.57% 1067 7.86% 1086 7.78% 94 5.28% 53 8.09% 13336 6.87%
5 904 6.20% 880 6.48% 886 6.35% 132 7.41% 52 7.94% 11564 5.95%
6 327 2.24% 283 2.08% 273 1.96% 54 3.03% 54 8.24% 4799 2.47%
7 310 2.13% 269 1.98% 262 1.88% 58 3.26% 43 6.56% 5167 2.66%
8 320 2.19% 255 1.88% 300 2.15% 66 3.71% 56 8.55% 4961 2.55%
9 811 5.56% 675 4.97% 770 5.52% 108 6.06% 72 10.99% 8854 4.56%
10 981 6.73% 959 7.06% 967 6.93% 100 5.61% 52 7.94% 12143 6.25%
11 1185 8.13% 1041 7.66% 1077 7.72% 103 5.78% 58 8.85% 13919 7.17%
12 490 3.36% 456 3.36% 447 3.20% 81 4.55% 60 9.16% 8718 4.49%
13 408 2.80% 387 2.85% 382 2.74% 59 3.31% 44 6.72% 5020 2.58%
14 669 4.59% 651 4.79% 647 4.64% 76 4.27% 40 6.11% 9876 5.08%
15 763 5.23% 733 5.40% 746 5.34% 98 5.50% 48 7.33% 8895 4.58%
16 737 5.06% 710 5.23% 719 5.15% 107 6.01% 53 8.09% 8724 4.49%
17 729 5.00% 716 5.27% 718 5.14% 107 6.01% 54 8.24% 9441 4.86%
18 804 5.51% 672 4.95% 767 5.49% 100 5.61% 56 8.55% 9411 4.85%
19 489 3.35% 415 3.06% 455 3.26% 60 3.37% 55 8.40% 6263 3.22%
20 433 2.97% 384 2.83% 402 2.88% 80 4.49% 73 11.15% 7984 4.11%
21 114 0.78% 111 0.82% 109 0.78% 12 0.67% 15 2.29% 1394 0.72%

Hourly usage for May 2022

Hourly Statistics for May 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 26 547 3.75% 25 527 3.88% 25 525 3.76% 318 6674 3.44%
1 31 665 4.56% 24 517 3.81% 26 563 4.03% 455 9558 4.92%
2 31 670 4.60% 27 586 4.31% 31 651 4.66% 370 7765 4.00%
3 31 662 4.54% 27 572 4.21% 29 621 4.45% 347 7280 3.75%
4 28 607 4.16% 28 591 4.35% 27 587 4.21% 508 10658 5.49%
5 29 617 4.23% 28 593 4.37% 28 588 4.21% 524 10995 5.66%
6 24 519 3.56% 24 510 3.75% 24 504 3.61% 308 6458 3.33%
7 23 484 3.32% 21 449 3.31% 21 456 3.27% 258 5415 2.79%
8 24 522 3.58% 23 503 3.70% 23 500 3.58% 291 6112 3.15%
9 30 642 4.40% 29 613 4.51% 30 631 4.52% 384 8059 4.15%
10 32 679 4.66% 29 617 4.54% 31 660 4.73% 381 8002 4.12%
11 30 650 4.46% 29 626 4.61% 29 628 4.50% 483 10136 5.22%
12 29 626 4.29% 28 599 4.41% 28 601 4.31% 336 7061 3.64%
13 30 646 4.43% 29 623 4.59% 30 630 4.51% 500 10507 5.41%
14 32 691 4.74% 32 673 4.95% 32 678 4.86% 583 12233 6.30%
15 32 690 4.73% 30 640 4.71% 32 676 4.84% 458 9625 4.96%
16 33 702 4.82% 29 619 4.56% 31 656 4.70% 391 8213 4.23%
17 27 570 3.91% 26 550 4.05% 26 548 3.93% 374 7857 4.05%
18 27 587 4.03% 26 562 4.14% 26 560 4.01% 482 10112 5.21%
19 29 627 4.30% 28 608 4.48% 28 604 4.33% 381 7996 4.12%
20 27 582 3.99% 26 563 4.14% 26 565 4.05% 308 6473 3.33%
21 25 545 3.74% 24 523 3.85% 25 529 3.79% 314 6598 3.40%
22 22 475 3.26% 22 463 3.41% 21 461 3.30% 254 5328 2.74%
23 27 574 3.94% 21 456 3.36% 25 537 3.85% 243 5108 2.63%

Top 30 of 221 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 12440 85.33% 124340 64.02% /stats/
2 223 1.53% 273 0.14% /
3 72 0.49% 110 0.06% /error/
4 53 0.36% 45 0.02% /Templates/
5 40 0.27% 3408 1.75% /stats/usage_202010.html
6 12 0.08% 33 0.02% /error/500-internal-server-error.html
7 11 0.08% 908 0.47% /stats/usage_201506.html
8 10 0.07% 28 0.01% /error/401-authorization.html
9 10 0.07% 772 0.40% /stats/usage_202109.html
10 9 0.06% 23 0.01% /error/403-forbidden.html
11 9 0.06% 357 0.18% /stats/usage_201308.html
12 9 0.06% 684 0.35% /stats/usage_201804.html
13 9 0.06% 687 0.35% /stats/usage_201906.html
14 9 0.06% 697 0.36% /stats/usage_202007.html
15 9 0.06% 695 0.36% /stats/usage_202201.html
16 8 0.05% 15232 7.84% /CH-Weingarten-schmal.cpt
17 8 0.05% 273 0.14% /stats/usage_201306.html
18 8 0.05% 530 0.27% /stats/usage_201405.html
19 8 0.05% 643 0.33% /stats/usage_201505.html
20 8 0.05% 646 0.33% /stats/usage_201507.html
21 8 0.05% 604 0.31% /stats/usage_201508.html
22 8 0.05% 613 0.32% /stats/usage_201606.html
23 8 0.05% 603 0.31% /stats/usage_201608.html
24 8 0.05% 597 0.31% /stats/usage_201611.html
25 8 0.05% 601 0.31% /stats/usage_201708.html
26 8 0.05% 596 0.31% /stats/usage_201709.html
27 8 0.05% 603 0.31% /stats/usage_201801.html
28 8 0.05% 603 0.31% /stats/usage_201803.html
29 8 0.05% 604 0.31% /stats/usage_201805.html
30 8 0.05% 761 0.39% /stats/usage_201809.html

Top 10 of 221 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 12440 85.33% 124340 64.02% /stats/
2 8 0.05% 15232 7.84% /CH-Weingarten-schmal.cpt
3 40 0.27% 3408 1.75% /stats/usage_202010.html
4 11 0.08% 908 0.47% /stats/usage_201506.html
5 10 0.07% 772 0.40% /stats/usage_202109.html
6 8 0.05% 761 0.39% /stats/usage_201809.html
7 9 0.06% 697 0.36% /stats/usage_202007.html
8 9 0.06% 695 0.36% /stats/usage_202201.html
9 9 0.06% 687 0.35% /stats/usage_201906.html
10 9 0.06% 684 0.35% /stats/usage_201804.html

Top 10 of 109 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 12440 85.33% 1042 60.86% /stats/
2 223 1.53% 152 8.88% /
3 72 0.49% 26 1.52% /error/
4 53 0.36% 21 1.23% /Templates/
5 40 0.27% 17 0.99% /stats/usage_202010.html
6 10 0.07% 8 0.47% /error/401-authorization.html
7 11 0.08% 8 0.47% /stats/usage_201506.html
8 9 0.06% 7 0.41% /error/403-forbidden.html
9 9 0.06% 7 0.41% /stats/usage_202007.html
10 8 0.05% 7 0.41% /stats/usage_202101.html

Top 10 of 109 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 12440 85.33% 1038 60.14% /stats/
2 223 1.53% 151 8.75% /
3 72 0.49% 37 2.14% /error/
4 53 0.36% 26 1.51% /Templates/
5 40 0.27% 15 0.87% /stats/usage_202010.html
6 12 0.08% 11 0.64% /error/500-internal-server-error.html
7 11 0.08% 9 0.52% /stats/usage_201506.html
8 10 0.07% 8 0.46% /error/401-authorization.html
9 9 0.06% 7 0.41% /stats/usage_201308.html
10 8 0.05% 7 0.41% /stats/usage_201405.html

Top 30 of 3352 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1799 12.34% - (Direct Request)
2 480 3.29% https://hydraruzxpnew9webes.com/
3 464 3.18% https://hydraruzxpnew9webes.com
4 331 2.27% https://kudx.com
5 329 2.26% https://kudx.com/
6 213 1.46% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5c5.com/
7 194 1.33% https://omgomgomg5j4yrr4mjdv3h5c5.com
8 81 0.56% https://1xbetfrance.net
9 81 0.56% https://1xbetfrance.net/
10 79 0.54% https://maxbet-ro.com/
11 78 0.54% https://librabet-italia.com/
12 68 0.47% https://www.europeanbusinessreview.com/best-casinos-with-fast-payouts
13 66 0.45% https://1xbetspain.com
14 65 0.45% https://maxbet-ro.com
15 64 0.44% https://librabet-italia.com
16 61 0.42% https://1xbetspain.com/
17 59 0.40% https://milfassporn.com
18 55 0.38% https://puntcasino-online.com/
19 52 0.36% https://luckydiamond.io/
20 52 0.36% https://www.europeanbusinessreview.com/best-casinos-with-fast-payouts/
21 51 0.35% https://riva-tuner.com/
22 50 0.34% https://wslotsonline.com/
23 48 0.33% https://cumshotporn.org
24 47 0.32% https://www.flokigaming.com
25 46 0.32% https://display-driver-uninstaller.com/
26 46 0.32% https://milfassporn.com/
27 45 0.31% https://horus-casino.com/
28 44 0.30% https://cumshotporn.org/
29 44 0.30% https://mlne-exchanges.net
30 42 0.29% https://ethlargementpill.ru/

Top 20 of 48 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 2.08% http://https://xn----7sbkdretxetcn4k.com/blog/zachem-nuzhen-advokat/
2 1 2.08% https://b2b-creative.ru/perm/sales/
3 1 2.08% https://b2b-creative.ru/seo/prodvizhenie-sajta-v-google/
4 1 2.08% https://climatville.ru/cases/zhilaya-kvartira-v-klubnom-dome-na-krestovskom-ostrove/
5 1 2.08% https://d-oil.ru/khanty-mansiysk/products/nefteprodukty/fraktsiya-propan-butanovaya-marka-pbt/
6 1 2.08% https://ecopolisrf.ru/yuzhno-saxalinsk/materialy-i-oborudovanie/detskie-gorodki/detskij-gorodok-v216/
7 1 2.08% https://fabrica-tumana.ru/astraxan/catalog/kamery-sozrevaniya/klimaticheskie-kamery-teplo-holod/
8 1 2.08% https://fabrica-tumana.ru/smolensk/catalog/uvlazhniteli/dlya-bolshih-pomeshhenij/
9 1 2.08% https://fabrica-tumana.ru/staryj-oskol/catalog/uvlazhniteli/na-60-80-m/
10 1 2.08% https://formula116.com/sprobegom/lada-vaz/1631794562/
11 1 2.08% https://formula116.com/sprobegom/peugeot/1628155322/
12 1 2.08% https://linii-rf.ru/samara/
13 1 2.08% https://metalincorp.ru/catalog/splavy/pretsizionnye_splavy/300672/
14 1 2.08% https://metalincorp.ru/labytnangi/catalog/chernyy_metalloprokat/kanat_stalnoy/kanaty_spetsialnogo_naznacheniya/
15 1 2.08% https://metalincorp.ru/megion/catalog/podemnoe_oborudovanie/stalnye_tsepi/svarnye_tsepi/
16 1 2.08% https://metalincorp.ru/novoagansk/catalog/truboprovodnaya_armatura/trubnye_opory/elementy_truboprovodnykh_sistem/bloki_dlya_opo
17 1 2.08% https://metalincorp.ru/nyagan/catalog/spetsstal/
18 1 2.08% https://metalincorp.ru/purpe/catalog/truboprovodnaya_armatura/zaporno_reguliruyushchaya_armatura/diskovye_zatvory/
19 1 2.08% https://metalincorp.ru/tarko-sale/catalog/chernyy_metalloprokat/sortovoy_metalloprokat/stalnoy_prutok/
20 1 2.08% https://metalincorp.ru/ufa/catalog/podemnoe_oborudovanie/stropy/tsepnye_stropy/

Top 15 of 188 Total User Agents
# Hits User Agent
1 567 3.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 563 3.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
3 536 3.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 362 2.48% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
5 316 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
6 307 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 307 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
8 305 2.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
9 300 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
10 298 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4400.8 Safari/537.36
11 298 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 297 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
13 296 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
14 294 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 294 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.81

Usage by Country for May 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 14579 100.00% 13583 100.00% 194223 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23