Usage Statistics for www.traisental-wein.at

Summary Period: November 2014
Generated 01-Mar-2016 04:37 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for November 2014
Total Hits 13334
Total Files 13144
Total Pages 13243
Total Visits 1228
Total KBytes 423631
Total Unique Sites 206
Total Unique URLs 22
Total Unique Referrers 1241
Total Unique User Agents 252
. Avg Max
Hits per Hour 18 99
Hits per Day 444 1123
Files per Day 438 1118
Pages per Day 441 1121
Sites per Day 6 31
Visits per Day 40 98
KBytes per Day 14121 73914
Hits by Response Code
Code 200 - OK 98.58% 13144
Code 206 - Partial Content 0.01% 1
Code 302 - Found 0.51% 68
Code 304 - Not Modified 0.13% 17
Code 404 - Not Found 0.78% 104

Daily usage for November 2014

Daily Statistics for November 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 266 1.99% 254 1.93% 264 1.99% 28 2.28% 12 5.83% 4266 1.01%
2 348 2.61% 337 2.56% 340 2.57% 15 1.22% 7 3.40% 3835 0.91%
3 549 4.12% 535 4.07% 532 4.02% 25 2.04% 19 9.22% 12654 2.99%
4 726 5.44% 716 5.45% 720 5.44% 25 2.04% 11 5.34% 7581 1.79%
5 729 5.47% 726 5.52% 727 5.49% 29 2.36% 17 8.25% 8607 2.03%
6 364 2.73% 358 2.72% 362 2.73% 24 1.95% 17 8.25% 5015 1.18%
7 683 5.12% 677 5.15% 681 5.14% 6 0.49% 7 3.40% 6740 1.59%
8 42 0.31% 36 0.27% 39 0.29% 29 2.36% 22 10.68% 3047 0.72%
9 13 0.10% 9 0.07% 12 0.09% 7 0.57% 6 2.91% 942 0.22%
10 142 1.06% 141 1.07% 142 1.07% 49 3.99% 16 7.77% 11192 2.64%
11 322 2.41% 315 2.40% 318 2.40% 64 5.21% 10 4.85% 14173 3.35%
12 434 3.25% 430 3.27% 432 3.26% 22 1.79% 9 4.37% 5878 1.39%
13 16 0.12% 13 0.10% 15 0.11% 10 0.81% 6 2.91% 1334 0.31%
14 100 0.75% 94 0.72% 97 0.73% 13 1.06% 10 4.85% 962 0.23%
15 595 4.46% 591 4.50% 593 4.48% 8 0.65% 8 3.88% 6177 1.46%
16 519 3.89% 517 3.93% 518 3.91% 29 2.36% 19 9.22% 6258 1.48%
17 460 3.45% 452 3.44% 452 3.41% 39 3.18% 10 4.85% 4254 1.00%
18 779 5.84% 770 5.86% 775 5.85% 52 4.23% 19 9.22% 9003 2.13%
19 394 2.95% 387 2.94% 391 2.95% 44 3.58% 10 4.85% 3808 0.90%
20 1015 7.61% 1013 7.71% 1015 7.66% 47 3.83% 16 7.77% 55798 13.17%
21 1123 8.42% 1118 8.51% 1121 8.46% 78 6.35% 13 6.31% 73914 17.45%
22 418 3.13% 417 3.17% 418 3.16% 70 5.70% 8 3.88% 14294 3.37%
23 253 1.90% 250 1.90% 252 1.90% 41 3.34% 7 3.40% 3888 0.92%
24 422 3.16% 417 3.17% 418 3.16% 57 4.64% 11 5.34% 12280 2.90%
25 384 2.88% 380 2.89% 382 2.88% 63 5.13% 16 7.77% 13193 3.11%
26 369 2.77% 365 2.78% 367 2.77% 73 5.94% 16 7.77% 10830 2.56%
27 335 2.51% 330 2.51% 334 2.52% 94 7.65% 16 7.77% 18731 4.42%
28 471 3.53% 471 3.58% 471 3.56% 61 4.97% 7 3.40% 18850 4.45%
29 237 1.78% 210 1.60% 236 1.78% 98 7.98% 31 15.05% 12227 2.89%
30 826 6.19% 815 6.20% 819 6.18% 45 3.66% 15 7.28% 73899 17.44%

Hourly usage for November 2014

Hourly Statistics for November 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 18 557 4.18% 18 552 4.20% 18 554 4.18% 430 12910 3.05%
1 17 526 3.94% 17 522 3.97% 17 525 3.96% 485 14561 3.44%
2 19 570 4.27% 18 554 4.21% 18 561 4.24% 595 17841 4.21%
3 18 546 4.09% 18 543 4.13% 18 545 4.12% 582 17449 4.12%
4 16 489 3.67% 16 481 3.66% 16 483 3.65% 443 13280 3.13%
5 18 561 4.21% 18 555 4.22% 18 552 4.17% 704 21121 4.99%
6 16 502 3.76% 16 499 3.80% 16 501 3.78% 639 19173 4.53%
7 20 601 4.51% 19 594 4.52% 19 594 4.49% 620 18591 4.39%
8 16 508 3.81% 16 504 3.83% 16 505 3.81% 456 13673 3.23%
9 17 537 4.03% 17 530 4.03% 17 534 4.03% 464 13927 3.29%
10 19 584 4.38% 18 560 4.26% 19 579 4.37% 531 15928 3.76%
11 16 508 3.81% 16 499 3.80% 16 505 3.81% 449 13481 3.18%
12 19 574 4.30% 19 572 4.35% 19 574 4.33% 598 17934 4.23%
13 21 651 4.88% 21 645 4.91% 21 649 4.90% 708 21243 5.01%
14 17 530 3.97% 17 527 4.01% 17 529 3.99% 639 19158 4.52%
15 17 511 3.83% 16 506 3.85% 16 508 3.84% 641 19230 4.54%
16 16 504 3.78% 16 494 3.76% 16 502 3.79% 692 20749 4.90%
17 16 487 3.65% 15 468 3.56% 15 475 3.59% 631 18939 4.47%
18 18 564 4.23% 18 555 4.22% 18 561 4.24% 655 19642 4.64%
19 21 645 4.84% 21 640 4.87% 21 644 4.86% 691 20728 4.89%
20 20 612 4.59% 19 598 4.55% 20 606 4.58% 618 18527 4.37%
21 20 606 4.54% 19 598 4.55% 20 601 4.54% 711 21336 5.04%
22 18 567 4.25% 18 560 4.26% 18 566 4.27% 585 17545 4.14%
23 19 594 4.45% 19 588 4.47% 19 590 4.46% 555 16665 3.93%

Top 22 of 22 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 8566 64.24% 83942 19.81% /stats/
2 1807 13.55% 177672 41.94% /stats/usage_201405.html
3 1042 7.81% 1301 0.31% /
4 1000 7.50% 103059 24.33% /stats/usage_201409.html
5 514 3.85% 33332 7.87% /stats/usage_201401.html
6 163 1.22% 16363 3.86% /stats/usage_201411.html
7 24 0.18% 21 0.00% /Templates/
8 22 0.16% 33 0.01% /error/
9 5 0.04% 571 0.13% /stats/usage_201410.html
10 3 0.02% 6528 1.54% /CH-Weingarten-schmal.cpt
11 2 0.01% 0 0.00% /icons/back.gif
12 2 0.01% 0 0.00% /icons/text.gif
13 2 0.01% 128 0.03% /stats/usage_201312.html
14 2 0.01% 201 0.05% /stats/usage_201406.html
15 1 0.01% 0 0.00% /icons/blank.gif
16 1 0.01% 0 0.00% /icons/folder.gif
17 1 0.01% 0 0.00% /icons/unknown.gif
18 1 0.01% 2 0.00% /stats/ctry_usage_201405.png
19 1 0.01% 3 0.00% /stats/daily_usage_201405.png
20 1 0.01% 2 0.00% /stats/hourly_usage_201405.png
21 1 0.01% 63 0.01% /stats/usage_201309.html
22 1 0.01% 101 0.02% /stats/usage_201404.html

Top 10 of 22 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1807 13.55% 177672 41.94% /stats/usage_201405.html
2 1000 7.50% 103059 24.33% /stats/usage_201409.html
3 8566 64.24% 83942 19.81% /stats/
4 514 3.85% 33332 7.87% /stats/usage_201401.html
5 163 1.22% 16363 3.86% /stats/usage_201411.html
6 3 0.02% 6528 1.54% /CH-Weingarten-schmal.cpt
7 1042 7.81% 1301 0.31% /
8 5 0.04% 571 0.13% /stats/usage_201410.html
9 2 0.01% 201 0.05% /stats/usage_201406.html
10 2 0.01% 128 0.03% /stats/usage_201312.html

Top 10 of 13 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1042 7.81% 410 34.05% /
2 1000 7.50% 410 34.05% /stats/usage_201409.html
3 8566 64.24% 149 12.38% /stats/
4 163 1.22% 135 11.21% /stats/usage_201411.html
5 514 3.85% 36 2.99% /stats/usage_201401.html
6 24 0.18% 23 1.91% /Templates/
7 22 0.16% 21 1.74% /error/
8 1807 13.55% 9 0.75% /stats/usage_201405.html
9 5 0.04% 5 0.42% /stats/usage_201410.html
10 2 0.01% 2 0.17% /stats/usage_201312.html

Top 10 of 12 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1042 7.81% 410 34.14% /
2 1000 7.50% 410 34.14% /stats/usage_201409.html
3 8566 64.24% 150 12.49% /stats/
4 163 1.22% 134 11.16% /stats/usage_201411.html
5 514 3.85% 34 2.83% /stats/usage_201401.html
6 24 0.18% 24 2.00% /Templates/
7 22 0.16% 21 1.75% /error/
8 1807 13.55% 8 0.67% /stats/usage_201405.html
9 5 0.04% 5 0.42% /stats/usage_201410.html
10 2 0.01% 2 0.17% /stats/usage_201312.html

Top 30 of 1241 Total Referrers
# Hits Referrer
1 495 3.71% http://zerosmoke.kupistar.ru
2 480 3.60% http://cabrio24.blogspot.com
3 400 3.00% http://telesales158.blogspot.com
4 380 2.85% http://komfortmax-188.sellsale.ru
5 370 2.77% http://way-tow-car.blogspot.com
6 310 2.32% http://autowindsh.blogspot.com
7 305 2.29% http://cars454.blogspot.com
8 296 2.22% https://twitter.com/esif22
9 291 2.18% - (Direct Request)
10 240 1.80% https://vk.com/page-74059968_48349947
11 204 1.53% https://plus.google.com/+AndreyEsipov/posts
12 200 1.50% http://garmanj.blogspot.com
13 180 1.35% http://my-lib.net
14 168 1.26% http://iphone-6.moykrest.ru
15 164 1.23% http://shop.spbdyet.ru/
16 148 1.11% https://putin.moykrest.ru
17 145 1.09% http://blapaint.blogspot.com
18 145 1.09% http://darneo.a0001.net
19 144 1.08% https://www.google.com/search
20 125 0.94% http://topra67.blogspot.com
21 120 0.90% http://doc1566.web1337.net
22 105 0.79% http://report565.blogspot.com
23 100 0.75% http://readingevents.blogspot.com
24 99 0.74% http://hotelclub24.com
25 95 0.71% http://incity.afdfloral.com/
26 90 0.67% http://flow45.blogspot.com
27 87 0.65% http://all-hotel.org
28 75 0.56% http://turn78.blogspot.com
29 75 0.56% http://wewigs.blogspot.com
30 70 0.52% http://dateaucti.blogspot.com

Top 20 of 143 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 1.39% http://hot-24.ru/vspylchivaya-krasotka-vyvaliv-grudak-smutila-parnya
2 1 0.69% http://autovim.ru/snyala-trusiki-pered-parnem
3 1 0.69% http://b-gs.ru/angelika-black-krasivo-traxaetsya-vo-vse-dyrochki
4 1 0.69% http://b-gs.ru/blondinka-lizhet-lesbiyanke-podruge-pizdu-i-drochit-eyo-samotykom
5 1 0.69% http://b-gs.ru/lesbi-kuxnya-s-dvumya-poxotlivymi-domoxozyajkami
6 1 0.69% http://b-gs.ru/telku-svyazali-i-zastavili-konchat-nepreryvno
7 1 0.69% http://b-gs.ru/temnokozhaya-shikarnaya-krasotka-podstavlyaet-pizdenku
8 1 0.69% http://b-gs.ru/u-seksualnoj-krasotki-lico-v-konche-posle-seksa-s-krutym-parnem
9 1 0.69% http://baseclimbing.ru/obkonchali-suchku
10 1 0.69% http://blogdark.ru/baby-v-kolgotkax-i-stringax
11 1 0.69% http://blogdark.ru/grudastaya-molodka-iz-pragi
12 1 0.69% http://blogdark.ru/iznasilovaniya-bolshimi-predmetami
13 1 0.69% http://blogdark.ru/lizhut-zhenskuyu-pisyu-po-prinuzhdnniyu
14 1 0.69% http://blogdark.ru/lyubitelskij-seks-na-prirode
15 1 0.69% http://blogdark.ru/machexa-nakazala-plemyannika-russkoe
16 1 0.69% http://blogdark.ru/malenkaya-devochka-konchaet-pervyj-raz
17 1 0.69% http://blogdark.ru/mamasha-pereputala-komnatu-syna
18 1 0.69% http://blogdark.ru/paren-nyuxal-trusiki-materi
19 1 0.69% http://blogdark.ru/plemyanik-ebyot-rodnuyu-tyotyurusskie
20 1 0.69% http://blogdark.ru/seks-s-tolstymi-ruskimi-babami

Top 15 of 252 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1126 8.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
2 645 4.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
3 616 4.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
4 613 4.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
5 612 4.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
6 611 4.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.77
7 607 4.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
8 603 4.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
9 600 4.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.102 Safari/537.36
10 592 4.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
11 587 4.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
12 584 4.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
13 576 4.32% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.17
14 575 4.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
15 565 4.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36

Usage by Country for November 2014

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 13334 100.00% 13145 100.01% 423631 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21