Usage Statistics for www.traisental-wein.at

Summary Period: July 2015
Generated 01-Mar-2016 04:37 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2015
Total Hits 1443
Total Files 1292
Total Pages 1343
Total Visits 759
Total KBytes 24494
Total Unique Sites 189
Total Unique URLs 36
Total Unique Referrers 367
Total Unique User Agents 97
. Avg Max
Hits per Hour 1 29
Hits per Day 46 128
Files per Day 41 124
Pages per Day 43 126
Sites per Day 6 28
Visits per Day 24 65
KBytes per Day 790 4605
Hits by Response Code
Code 200 - OK 89.54% 1292
Code 206 - Partial Content 0.07% 1
Code 302 - Found 3.05% 44
Code 304 - Not Modified 0.21% 3
Code 404 - Not Found 7.14% 103

Daily usage for July 2015

Daily Statistics for July 2015
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 85 5.89% 78 6.04% 81 6.03% 21 2.77% 9 4.76% 4605 18.80%
2 26 1.80% 24 1.86% 24 1.79% 24 3.16% 5 2.65% 232 0.95%
3 45 3.12% 34 2.63% 27 2.01% 25 3.29% 7 3.70% 398 1.63%
4 31 2.15% 22 1.70% 23 1.71% 19 2.50% 8 4.23% 278 1.13%
5 39 2.70% 26 2.01% 36 2.68% 20 2.64% 12 6.35% 382 1.56%
6 16 1.11% 15 1.16% 15 1.12% 15 1.98% 11 5.82% 281 1.15%
7 13 0.90% 6 0.46% 12 0.89% 9 1.19% 9 4.76% 241 0.98%
8 58 4.02% 57 4.41% 58 4.32% 33 4.35% 9 4.76% 651 2.66%
9 27 1.87% 19 1.47% 23 1.71% 21 2.77% 10 5.29% 477 1.95%
10 42 2.91% 40 3.10% 39 2.90% 27 3.56% 14 7.41% 2552 10.42%
11 61 4.23% 57 4.41% 59 4.39% 31 4.08% 12 6.35% 718 2.93%
12 53 3.67% 52 4.02% 52 3.87% 22 2.90% 12 6.35% 702 2.87%
13 92 6.38% 88 6.81% 89 6.63% 33 4.35% 15 7.94% 1234 5.04%
14 128 8.87% 124 9.60% 126 9.38% 65 8.56% 19 10.05% 1335 5.45%
15 94 6.51% 92 7.12% 93 6.92% 48 6.32% 21 11.11% 1010 4.12%
16 119 8.25% 111 8.59% 115 8.56% 56 7.38% 23 12.17% 1298 5.30%
17 68 4.71% 55 4.26% 53 3.95% 29 3.82% 22 11.64% 656 2.68%
18 110 7.62% 99 7.66% 105 7.82% 58 7.64% 28 14.81% 2261 9.23%
19 65 4.50% 61 4.72% 63 4.69% 42 5.53% 17 8.99% 1312 5.36%
20 26 1.80% 24 1.86% 24 1.79% 24 3.16% 13 6.88% 324 1.32%
21 15 1.04% 13 1.01% 13 0.97% 13 1.71% 12 6.35% 491 2.00%
22 8 0.55% 5 0.39% 7 0.52% 6 0.79% 7 3.70% 137 0.56%
23 16 1.11% 10 0.77% 15 1.12% 12 1.58% 12 6.35% 280 1.14%
24 19 1.32% 18 1.39% 18 1.34% 18 2.37% 18 9.52% 573 2.34%
25 17 1.18% 10 0.77% 16 1.19% 10 1.32% 10 5.29% 169 0.69%
26 44 3.05% 43 3.33% 43 3.20% 13 1.71% 6 3.17% 383 1.56%
27 47 3.26% 46 3.56% 46 3.43% 17 2.24% 9 4.76% 343 1.40%
28 21 1.46% 20 1.55% 20 1.49% 7 0.92% 4 2.12% 331 1.35%
29 16 1.11% 12 0.93% 13 0.97% 11 1.45% 10 5.29% 314 1.28%
30 31 2.15% 21 1.63% 25 1.86% 22 2.90% 22 11.64% 318 1.30%
31 11 0.76% 10 0.77% 10 0.74% 8 1.05% 8 4.23% 207 0.85%

Hourly usage for July 2015

Hourly Statistics for July 2015
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1 57 3.95% 1 50 3.87% 1 52 3.87% 17 534 2.18%
1 1 49 3.40% 1 46 3.56% 1 46 3.43% 22 676 2.76%
2 2 64 4.44% 1 58 4.49% 1 59 4.39% 23 723 2.95%
3 2 78 5.41% 2 73 5.65% 2 76 5.66% 96 2986 12.19%
4 2 63 4.37% 1 57 4.41% 1 60 4.47% 23 705 2.88%
5 2 70 4.85% 2 66 5.11% 2 68 5.06% 30 918 3.75%
6 1 43 2.98% 1 38 2.94% 1 41 3.05% 10 314 1.28%
7 1 47 3.26% 1 40 3.10% 1 43 3.20% 21 642 2.62%
8 1 37 2.56% 1 37 2.86% 1 37 2.76% 19 587 2.40%
9 1 40 2.77% 1 32 2.48% 1 38 2.83% 20 634 2.59%
10 2 67 4.64% 1 54 4.18% 2 64 4.77% 25 763 3.12%
11 1 60 4.16% 1 49 3.79% 1 49 3.65% 27 832 3.40%
12 3 113 7.83% 2 83 6.42% 3 93 6.92% 108 3345 13.66%
13 2 76 5.27% 2 66 5.11% 2 70 5.21% 34 1066 4.35%
14 2 72 4.99% 1 59 4.57% 2 63 4.69% 29 911 3.72%
15 1 44 3.05% 1 43 3.33% 1 43 3.20% 30 924 3.77%
16 1 57 3.95% 1 57 4.41% 1 56 4.17% 36 1106 4.52%
17 2 76 5.27% 2 71 5.50% 2 70 5.21% 96 2989 12.20%
18 1 52 3.60% 1 49 3.79% 1 52 3.87% 25 779 3.18%
19 1 41 2.84% 1 40 3.10% 1 41 3.05% 10 319 1.30%
20 1 55 3.81% 1 51 3.95% 1 52 3.87% 26 817 3.34%
21 1 51 3.53% 1 49 3.79% 1 48 3.57% 17 519 2.12%
22 2 77 5.34% 2 73 5.65% 2 72 5.36% 28 860 3.51%
23 1 54 3.74% 1 51 3.95% 1 50 3.72% 18 544 2.22%

Top 30 of 36 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 987 68.40% 9765 39.87% /stats/
2 151 10.46% 188 0.77% /
3 93 6.44% 6586 26.89% /stats/usage_201507.html
4 14 0.97% 1450 5.92% /stats/usage_201409.html
5 9 0.62% 586 2.39% /stats/usage_201401.html
6 4 0.28% 3 0.01% /Templates/
7 4 0.28% 6 0.02% /error/
8 3 0.21% 252 1.03% /stats/usage_201403.html
9 3 0.21% 342 1.40% /stats/usage_201504.html
10 2 0.14% 4352 17.77% /CH-Weingarten-schmal.cpt
11 1 0.07% 2 0.01% /stats/ctry_usage_201304.png
12 1 0.07% 2 0.01% /stats/ctry_usage_201305.png
13 1 0.07% 2 0.01% /stats/ctry_usage_201306.png
14 1 0.07% 2 0.01% /stats/ctry_usage_201307.png
15 1 0.07% 2 0.01% /stats/ctry_usage_201308.png
16 1 0.07% 2 0.01% /stats/ctry_usage_201309.png
17 1 0.07% 2 0.01% /stats/ctry_usage_201310.png
18 1 0.07% 2 0.01% /stats/ctry_usage_201311.png
19 1 0.07% 2 0.01% /stats/ctry_usage_201312.png
20 1 0.07% 2 0.01% /stats/ctry_usage_201401.png
21 1 0.07% 2 0.01% /stats/ctry_usage_201402.png
22 1 0.07% 2 0.01% /stats/ctry_usage_201403.png
23 1 0.07% 2 0.01% /stats/ctry_usage_201504.png
24 1 0.07% 3 0.01% /stats/daily_usage_201304.png
25 1 0.07% 2 0.01% /stats/daily_usage_201305.png
26 1 0.07% 2 0.01% /stats/daily_usage_201306.png
27 1 0.07% 4 0.02% /stats/daily_usage_201504.png
28 1 0.07% 2 0.01% /stats/hourly_usage_201504.png
29 1 0.07% 3 0.01% /stats/usage.png
30 1 0.07% 61 0.25% /stats/usage_201304.html

Top 10 of 36 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 987 68.40% 9765 39.87% /stats/
2 93 6.44% 6586 26.89% /stats/usage_201507.html
3 2 0.14% 4352 17.77% /CH-Weingarten-schmal.cpt
4 14 0.97% 1450 5.92% /stats/usage_201409.html
5 9 0.62% 586 2.39% /stats/usage_201401.html
6 3 0.21% 342 1.40% /stats/usage_201504.html
7 3 0.21% 252 1.03% /stats/usage_201403.html
8 151 10.46% 188 0.77% /
9 1 0.07% 115 0.47% /stats/usage_201505.html
10 1 0.07% 114 0.47% /stats/usage_201410.html

Top 10 of 14 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 987 68.40% 603 81.82% /stats/
2 151 10.46% 55 7.46% /
3 93 6.44% 44 5.97% /stats/usage_201507.html
4 14 0.97% 14 1.90% /stats/usage_201409.html
5 9 0.62% 8 1.09% /stats/usage_201401.html
6 3 0.21% 3 0.41% /stats/usage_201403.html
7 3 0.21% 3 0.41% /stats/usage_201504.html
8 1 0.07% 1 0.14% /stats/usage_201304.html
9 1 0.07% 1 0.14% /stats/usage_201305.html
10 1 0.07% 1 0.14% /stats/usage_201309.html

Top 10 of 14 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 987 68.40% 604 82.07% /stats/
2 151 10.46% 54 7.34% /
3 93 6.44% 43 5.84% /stats/usage_201507.html
4 14 0.97% 14 1.90% /stats/usage_201409.html
5 9 0.62% 8 1.09% /stats/usage_201401.html
6 3 0.21% 3 0.41% /stats/usage_201403.html
7 3 0.21% 3 0.41% /stats/usage_201504.html
8 1 0.07% 1 0.14% /stats/usage_201304.html
9 1 0.07% 1 0.14% /stats/usage_201305.html
10 1 0.07% 1 0.14% /stats/usage_201309.html

Top 30 of 367 Total Referrers
# Hits Referrer
1 230 15.94% - (Direct Request)
2 102 7.07% http://burncams.com
3 96 6.65% http://pleykast.ru/prazdniki/newyear.html
4 49 3.40% http://www.moykrest.ru/monastyrskij-chaj-ot-diabeta
5 45 3.12% https://www.google.com/search
6 31 2.15% http://valiev.ovh
7 23 1.59% http://www.geptrong.ru/forum/index.php
8 16 1.11% http://beauty-group.ru/index.php
9 12 0.83% http://vsebeauty.ru/index.php
10 8 0.55% http://beauty-glory.ru/index.php
11 8 0.55% http://beautystroy.ru/index.php
12 8 0.55% http://forum.russnet.de/showthread.php
13 7 0.49% http://yamahasupertenere.ru/showthread.php
14 5 0.35% https://vk.com/id281920431
15 4 0.28% http://abeninin1977.byethost14.com/lesbiyanki/smotret-seks-posle-rabochego-dnya-2015-02-21.html
16 4 0.28% http://abintoke1972.byethost24.com/porno-foto/transponderi-porno-hotbird-2015-02-12.html
17 4 0.28% http://alpresperlu1987.byethost7.com/zrelie-zhenshini/foto-telok-s-formami-maksi-2015-03-25.html
18 4 0.28% http://apamacig1981.byethost7.com/siski-i-ne-tolko/porno-s-uzbechkami-foto-2015-04-05.html
19 4 0.28% http://backseradu1971.byethost12.com/porno-vecherinki/gruppovaya-porno-eblya-svingerov-2015-01-23.html
20 4 0.28% http://bangzoconspar198.byethost9.com/popki-i-ne-tolko/fotografii-bolshih-sisek-zhenshin-2015-03-12.html
21 4 0.28% http://battwarmipims198.byethost17.com/blondinki/porno-s-sisyastimi-bryunetkami-video-2015-01-12.html
22 4 0.28% http://beauty-rus.ru/index.php
23 4 0.28% http://belidokot1977.byethost22.com/v-odezhde-i-bez/porno-rossiya-veliki-luki-2015-03-15.html
24 4 0.28% http://berfitoren1971.byethost4.com/negrityanki/anal-v-pene-posle-ebli-foto-2015-04-13.html
25 4 0.28% http://bibeatpartfab198.byethost15.com/sosut-doma/naturalnie-siski-v-spb-2015-04-02.html
26 4 0.28% http://blogidanmen1987.byethost18.com/sosut-doma/russkie-zagorelie-porno-2015-03-01.html
27 4 0.28% http://boirefori1983.byethost31.com/neobichnoe/vderevne-porno-video-2015-05-10.html
28 4 0.28% http://booktucihunt1985.byethost17.com/znamenitosti/porno-sekretarshi-blondinki-onlayn-2015-03-30.html
29 4 0.28% http://capdaconwo1971.byethost6.com
30 4 0.28% http://caphenlmorthe198.byethost12.com/domashnee/ruchnaya-drochkafoto-2015-04-20.html

Top 20 of 43 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 4.44% http://picsmile.ru/porno-na-mobilnom-smotret-onlajn-3dzh
2 2 4.44% http://picsmile.ru/skachat-3gr-porno
3 1 2.22% http://doch-zashla-v-dush-k-pape-i-uvidela-ego-pisku.sekisvideo.net/skritaya-kamera-u-saune-v3g-formate
4 1 2.22% http://kon-ebjot-devku-video.sekisvideo.net/damashni-3gp-porno
5 1 2.22% http://kon-ebjot-devku-video.sekisvideo.net/dojka-sekis-skachat
6 1 2.22% http://kon-ebjot-devku-video.sekisvideo.net/seachajt-seks-2015
7 1 2.22% http://konchila-vo-vremja-semki.sekisvideo.net/zona-obmeni-skachat-pornr
8 1 2.22% http://mama-rastroilas-chto-syn-konchil-v-ee-pisju.sekisvideo.net/traxnuv-babu-3gp
9 1 2.22% http://mudachist.sekisvideo.net/armenin-sekis
10 1 2.22% http://muzhiki-konchajut-v-devku.sekisvideo.net/3gp-muzh-rogonosec
11 1 2.22% http://muzhiki-konchajut-v-devku.sekisvideo.net/tazhiki-seks-sekachat
12 1 2.22% http://muzhiki-konchajut-v-odnu-pisju.sekisvideo.net/porno-eroni-sekachat
13 1 2.22% http://picsmile.ru/bespilatna-skachat-uzbekiski-balshoj-siski-sekis
14 1 2.22% http://picsmile.ru/celka-sekis-fidio
15 1 2.22% http://picsmile.ru/eroteka-mat-e-sen
16 1 2.22% http://picsmile.ru/parnagrafiya-erotika
17 1 2.22% http://picsmile.ru/ruskaporno-sajt
18 1 2.22% http://picsmile.ru/sasha-grej-negir
19 1 2.22% http://picsmile.ru/sekis-skachat-rus
20 1 2.22% http://picsmile.ru/sex-21ru-3dr

Top 15 of 97 Total User Agents
# Hits User Agent
1 215 14.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
2 176 12.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
3 138 9.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
4 89 6.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
5 85 5.89% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 77 5.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
7 63 4.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36 OPR/28.0.1750.48
8 48 3.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
9 34 2.36% mindUpBot (datenbutler.de)
10 29 2.01% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
11 27 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
12 26 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36 OPR/28.0.1750.48
13 26 1.80% Mozilla/5.0 (compatible; Lipperhey-Kaus-Australis/5.0; +https://www.lipperhey.com/en/about/)
14 24 1.66% Googlebot-Image/1.0
15 22 1.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

Usage by Country for July 2015

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1443 100.00% 1293 100.08% 24494 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21