Usage Statistics for www.traisental-wein.at

Summary Period: December 2014
Generated 01-Mar-2016 04:37 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2014
Total Hits 19620
Total Files 19451
Total Pages 19417
Total Visits 1427
Total KBytes 1566669
Total Unique Sites 302
Total Unique URLs 100
Total Unique Referrers 2496
Total Unique User Agents 315
. Avg Max
Hits per Hour 26 167
Hits per Day 632 1382
Files per Day 627 1376
Pages per Day 626 1380
Sites per Day 9 49
Visits per Day 46 94
KBytes per Day 50538 107744
Hits by Response Code
Code 200 - OK 99.14% 19451
Code 206 - Partial Content 0.02% 3
Code 302 - Found 0.13% 26
Code 304 - Not Modified 0.12% 24
Code 404 - Not Found 0.59% 116

Daily usage for December 2014

Daily Statistics for December 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 955 4.87% 950 4.88% 954 4.91% 76 5.33% 18 5.96% 78227 4.99%
2 818 4.17% 818 4.21% 818 4.21% 56 3.92% 7 2.32% 61805 3.95%
3 1382 7.04% 1376 7.07% 1380 7.11% 68 4.77% 21 6.95% 107744 6.88%
4 1349 6.88% 1346 6.92% 1346 6.93% 71 4.98% 20 6.62% 107318 6.85%
5 971 4.95% 963 4.95% 968 4.99% 57 3.99% 16 5.30% 76065 4.86%
6 817 4.16% 814 4.18% 815 4.20% 58 4.06% 21 6.95% 62716 4.00%
7 1224 6.24% 1218 6.26% 1207 6.22% 57 3.99% 8 2.65% 85757 5.47%
8 548 2.79% 548 2.82% 548 2.82% 43 3.01% 13 4.30% 30396 1.94%
9 753 3.84% 749 3.85% 752 3.87% 44 3.08% 11 3.64% 45417 2.90%
10 589 3.00% 585 3.01% 586 3.02% 42 2.94% 14 4.64% 40811 2.60%
11 1194 6.09% 1184 6.09% 1071 5.52% 48 3.36% 24 7.95% 95294 6.08%
12 1195 6.09% 1185 6.09% 1191 6.13% 59 4.13% 19 6.29% 97292 6.21%
13 1206 6.15% 1198 6.16% 1202 6.19% 60 4.20% 20 6.62% 97169 6.20%
14 571 2.91% 570 2.93% 571 2.94% 43 3.01% 13 4.30% 40467 2.58%
15 776 3.96% 770 3.96% 773 3.98% 32 2.24% 17 5.63% 76110 4.86%
16 813 4.14% 813 4.18% 813 4.19% 18 1.26% 5 1.66% 81555 5.21%
17 912 4.65% 909 4.67% 911 4.69% 10 0.70% 8 2.65% 90836 5.80%
18 437 2.23% 437 2.25% 437 2.25% 4 0.28% 2 0.66% 42994 2.74%
19 495 2.52% 484 2.49% 490 2.52% 32 2.24% 19 6.29% 46597 2.97%
20 546 2.78% 540 2.78% 544 2.80% 32 2.24% 12 3.97% 50433 3.22%
21 333 1.70% 325 1.67% 328 1.69% 16 1.12% 12 3.97% 31050 1.98%
22 211 1.08% 208 1.07% 209 1.08% 14 0.98% 10 3.31% 19586 1.25%
23 195 0.99% 192 0.99% 194 1.00% 37 2.59% 5 1.66% 16389 1.05%
24 155 0.79% 154 0.79% 151 0.78% 57 3.99% 16 5.30% 14142 0.90%
25 171 0.87% 140 0.72% 167 0.86% 59 4.13% 18 5.96% 13913 0.89%
26 144 0.73% 137 0.70% 140 0.72% 61 4.27% 15 4.97% 12539 0.80%
27 157 0.80% 153 0.79% 155 0.80% 72 5.05% 34 11.26% 13719 0.88%
28 279 1.42% 277 1.42% 279 1.44% 94 6.59% 49 16.23% 16611 1.06%
29 241 1.23% 236 1.21% 239 1.23% 58 4.06% 26 8.61% 9238 0.59%
30 152 0.77% 150 0.77% 152 0.78% 49 3.43% 25 8.28% 3536 0.23%
31 31 0.16% 22 0.11% 26 0.13% 24 1.68% 14 4.64% 942 0.06%

Hourly usage for December 2014

Hourly Statistics for December 2014
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 27 842 4.29% 27 837 4.30% 27 842 4.34% 2332 72299 4.61%
1 24 771 3.93% 24 770 3.96% 24 767 3.95% 2004 62138 3.97%
2 24 770 3.92% 24 766 3.94% 24 768 3.96% 2129 66003 4.21%
3 23 727 3.71% 23 723 3.72% 23 726 3.74% 2002 62049 3.96%
4 25 785 4.00% 25 781 4.02% 25 782 4.03% 2052 63605 4.06%
5 22 698 3.56% 22 696 3.58% 22 698 3.59% 1792 55551 3.55%
6 21 669 3.41% 21 668 3.43% 21 669 3.45% 1597 49507 3.16%
7 25 779 3.97% 25 777 3.99% 25 777 4.00% 1987 61596 3.93%
8 30 959 4.89% 30 958 4.93% 30 958 4.93% 2489 77170 4.93%
9 27 842 4.29% 27 839 4.31% 27 841 4.33% 2048 63482 4.05%
10 25 789 4.02% 25 785 4.04% 25 786 4.05% 1905 59040 3.77%
11 24 751 3.83% 24 748 3.85% 24 750 3.86% 1871 58015 3.70%
12 22 698 3.56% 22 690 3.55% 22 695 3.58% 1857 57575 3.67%
13 32 1011 5.15% 32 998 5.13% 30 957 4.93% 2451 75986 4.85%
14 29 915 4.66% 29 904 4.65% 27 841 4.33% 2158 66910 4.27%
15 23 714 3.64% 22 703 3.61% 22 709 3.65% 1777 55092 3.52%
16 18 571 2.91% 18 569 2.93% 18 569 2.93% 1475 45716 2.92%
17 24 774 3.94% 24 765 3.93% 24 771 3.97% 2024 62743 4.00%
18 27 843 4.30% 26 835 4.29% 27 840 4.33% 2284 70800 4.52%
19 31 962 4.90% 30 943 4.85% 30 953 4.91% 2440 75654 4.83%
20 30 952 4.85% 30 949 4.88% 30 950 4.89% 2475 76724 4.90%
21 31 963 4.91% 30 933 4.80% 30 943 4.86% 2465 76429 4.88%
22 29 917 4.67% 29 899 4.62% 29 908 4.68% 2447 75865 4.84%
23 29 918 4.68% 29 915 4.70% 29 917 4.72% 2475 76721 4.90%

Top 30 of 100 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 13912 70.91% 1367887 87.31% /stats/usage_201405.html
2 2441 12.44% 23857 1.52% /stats/
3 1174 5.98% 1465 0.09% /
4 814 4.15% 82336 5.26% /stats/usage_201412.html
5 724 3.69% 74886 4.78% /stats/usage_201409.html
6 153 0.78% 9765 0.62% /stats/usage_201401.html
7 41 0.21% 61 0.00% /error/
8 33 0.17% 28 0.00% /Templates/
9 11 0.06% 1219 0.08% /stats/usage_201411.html
10 4 0.02% 1 0.00% /icons/blank.gif
11 4 0.02% 1 0.00% /icons/folder.gif
12 4 0.02% 1 0.00% /icons/unknown.gif
13 4 0.02% 9 0.00% /stats/ctry_usage_201304.png
14 4 0.02% 9 0.00% /stats/ctry_usage_201305.png
15 4 0.02% 9 0.00% /stats/ctry_usage_201306.png
16 4 0.02% 9 0.00% /stats/ctry_usage_201307.png
17 4 0.02% 9 0.00% /stats/ctry_usage_201308.png
18 4 0.02% 9 0.00% /stats/ctry_usage_201309.png
19 4 0.02% 9 0.00% /stats/ctry_usage_201310.png
20 4 0.02% 9 0.00% /stats/ctry_usage_201311.png
21 4 0.02% 9 0.00% /stats/ctry_usage_201312.png
22 4 0.02% 9 0.00% /stats/ctry_usage_201401.png
23 4 0.02% 9 0.00% /stats/ctry_usage_201403.png
24 4 0.02% 11 0.00% /stats/daily_usage_201304.png
25 4 0.02% 10 0.00% /stats/daily_usage_201305.png
26 4 0.02% 10 0.00% /stats/daily_usage_201306.png
27 4 0.02% 184 0.01% /stats/usage_201304.html
28 3 0.02% 7 0.00% /stats/ctry_usage_201402.png
29 3 0.02% 7 0.00% /stats/ctry_usage_201405.png
30 3 0.02% 128 0.01% /stats/usage_201306.html

Top 10 of 100 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 13912 70.91% 1367887 87.31% /stats/usage_201405.html
2 814 4.15% 82336 5.26% /stats/usage_201412.html
3 724 3.69% 74886 4.78% /stats/usage_201409.html
4 2441 12.44% 23857 1.52% /stats/
5 153 0.78% 9765 0.62% /stats/usage_201401.html
6 1 0.01% 2176 0.14% /CH-Weingarten-schmal.cpt
7 1174 5.98% 1465 0.09% /
8 11 0.06% 1219 0.08% /stats/usage_201411.html
9 3 0.02% 302 0.02% /stats/usage_201404.html
10 2 0.01% 229 0.01% /stats/usage_201410.html

Top 10 of 20 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1174 5.98% 451 32.03% /
2 814 4.15% 268 19.03% /stats/usage_201412.html
3 13912 70.91% 264 18.75% /stats/usage_201405.html
4 724 3.69% 192 13.64% /stats/usage_201409.html
5 2441 12.44% 149 10.58% /stats/
6 41 0.21% 31 2.20% /error/
7 33 0.17% 22 1.56% /Templates/
8 153 0.78% 11 0.78% /stats/usage_201401.html
9 11 0.06% 8 0.57% /stats/usage_201411.html
10 4 0.02% 2 0.14% /stats/usage_201304.html

Top 10 of 20 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1174 5.98% 449 31.87% /
2 814 4.15% 270 19.16% /stats/usage_201412.html
3 13912 70.91% 263 18.67% /stats/usage_201405.html
4 724 3.69% 192 13.63% /stats/usage_201409.html
5 2441 12.44% 145 10.29% /stats/
6 41 0.21% 31 2.20% /error/
7 33 0.17% 23 1.63% /Templates/
8 153 0.78% 13 0.92% /stats/usage_201401.html
9 11 0.06% 8 0.57% /stats/usage_201411.html
10 4 0.02% 2 0.14% /stats/usage_201304.html

Top 30 of 2496 Total Referrers
# Hits Referrer
1 379 1.93% - (Direct Request)
2 270 1.38% http://mchat.wc.lt
3 227 1.16% https://www.google.com/search
4 170 0.87% http://sycellphone.blogspot.com
5 140 0.71% http://ab-gymnic.tv-torgcentr.ru
6 140 0.71% http://www.netvibes.com/hydrocodone
7 135 0.69% http://greensbean.blogspot.com
8 111 0.57% http://dressirovkacobak.ru
9 76 0.39% http://alcoholism.spbdyet.ru
10 69 0.35% http://amgasprombank.ru
11 69 0.35% http://fr.newjornal.ru
12 69 0.35% http://shanti-ts.ru
13 66 0.34% http://textadsearch.com
14 65 0.33% http://flpanel.blogspot.com
15 64 0.33% http://medfordorthodontics.com
16 64 0.33% http://mobi-wery.eu/
17 63 0.32% http://de.newjornal.ru
18 60 0.31% http://iphone-6.moykrest.ru
19 60 0.31% https://plus.google.com/+AndreyEsipov/posts
20 60 0.31% https://putin.moykrest.ru
21 56 0.29% http://shop.spbdyet.ru/
22 51 0.26% http://cinema-mix.ru
23 51 0.26% http://zed-online.ru
24 50 0.25% http://cardio-twister.kupistar.ru
25 50 0.25% http://ligheffects.blogspot.com
26 48 0.24% http://37avto.ru
27 48 0.24% http://body-max.ru
28 48 0.24% http://slavexpo.ru
29 48 0.24% http://web-header.ru
30 45 0.23% http://burobby.blogspot.com

Top 20 of 233 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 0.85% http://hot-24.ru/posmotret-besplatno-pornorollik-bez-podpisok
2 2 0.85% http://newpornotube.ru/
3 1 0.43% http://asadv.ru/porno-snyatoe-na-telefon
4 1 0.43% http://asadv.ru/prorno-roliki-iznasilovanie-nevesty
5 1 0.43% http://asadv.ru/smotret-porno-na-telefone-v-dzhi-pi
6 1 0.43% http://asadv.ru/sosut-chlen-kiska-porno-onlajn
7 1 0.43% http://b7i.ru/analnaya-igra-trex-devochek
8 1 0.43% http://b7i.ru/besstydnaya-parochka-traxaetsya-vozle-bassejna-i-v-spalne
9 1 0.43% http://b7i.ru/bryunetka-terpit-analnuyu-porku-straponom
10 1 0.43% http://b7i.ru/igrayut-v-gluxoj-telefon
11 1 0.43% http://b7i.ru/lesbi-massazh-video-s-orgazmami-trex-suchek
12 1 0.43% http://b7i.ru/mamashka-snyala-dvoix-zherebcov-dlya-razvlechenij
13 1 0.43% http://b7i.ru/ogromnye-chleny-polnye-zhirnye-porno-onlajn
14 1 0.43% http://b7i.ru/seks-sovrashhenie-aziata-sisyastoj-blondinkoj
15 1 0.43% http://b7i.ru/seks-za-dengi-s-bogatym-papoj
16 1 0.43% http://b7i.ru/seksualnaya-belokuraya-domoxozyajka-na-krovati-xaritsya-s-pacanom
17 1 0.43% http://b7i.ru/sestru-zheny-traxal-i-tet
18 1 0.43% http://b7i.ru/smazlivaya-blondinochka-oxocha-do-seksa-i-soset-prichmokivaya
19 1 0.43% http://b7i.ru/zhadnye-shlyushki-obsluzhivayut-samca
20 1 0.43% http://b7i.ru/zhenshhina-na-kastinge-glotaet-chlen-kak-professionalnaya-shlyuxa

Top 15 of 315 Total User Agents
# Hits User Agent
1 393 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
2 234 1.19% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.17
3 231 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
4 228 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
5 225 1.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.77
6 212 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
7 211 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
8 211 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 OPR/23.0.1522.7
9 202 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
10 201 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
11 201 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
12 200 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
13 198 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.102 Safari/537.36
14 197 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
15 195 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36

Usage by Country for December 2014

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 19620 100.00% 19454 100.02% 1566669 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21